Dialogprisen 2022

STLs dialogpris 2022

Prisen ble delt ut av styreleder Trond Enger under STLs årskonferanse mandag 5. desember 2022.

Begrunnelse

«Ivar Flaten er en av nestorene i norsk tros- og livssynsdialog. Han har satt dype spor gjennom sitt arbeidsliv, og som nylig pensjonist videreføres arbeidet av hans selv, dog i mindre skala, og andre.

Som del av sitt arbeid som prest i Den norske kirke var Flaten tidlig opptatt av tros- og livssynsdialog med «naboer» i Drammen og bydelen Fjell. Han bygget personlige relasjoner så vel som gode forhold mellom ulike organisasjoner og trossamfunn, og var primus motor i å få etablert både DOTL (Drammen og omegn tros- og livssynssamfunn) i 2008, og Kirkelig dialogsenter Drammen i 2018.

Med sin virksomhet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt har Flaten løftet bevisstheten om tros- og livssynsmangfold og om dialog. I sitt internasjonalt nettverk har Flaten promotert og undervist om «STL-modellen»/den norske modellen og våre erfaringer, på godt og vondt, for dialogarbeidere i Norden og England.

Ivar Flaten har styrket tros- og livssynsfeltet betraktelig og bidratt til å skape det livssynsåpne samfunnet. Han tør å holde dialogen frem som et viktig og riktig verktøy, også når det stormer i media. Det har kostet, både i form av krefter og kritikk. Flaten har lykkes med sine ideer og pågangsmot, og hans evne til både å sette ideene ut i livet og få oppmerksomhet om dialogarbeidet har gitt gode resultater.«

Om Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn og sammenslutninger av disse.

På det religions- og livssynspolitiske feltet er STLs hovedfokus å arbeide for en aktiv og understøttende tros- og livssynspolitikk i Norge. En forutsetning for en livssynsåpen politikk er at den baseres på likebehandling mellom tros- og livssynssamfunnene og er i overensstemmelse med FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

STL arbeider for at tros- og livssynsperspektiver skal ivaretas i hele samfunnsveven. Det norske forsvaret er et godt eksempel på hvordan det utvidede tros- og livssynsmangfoldet påvirker institusjoner. De har aktivt inkludert og tilpasset sitt arbeid ved å ansette feltimam og felthumanist, ved siden av feltprest. STL arbeider målrettet blant annet opp mot helse-, justis- og utdanningssektoren for at det iverksettes tilsvarende tiltak på deres områder.

STL arbeider aktivt opp mot politiske partier, kommuner og fylker for at tros- og livssynsperspektiver blir ivaretatt. Rapporten «Å insistere på likebehandling» beskriver STLs fotspor i norsk lovgivning gjennom 20år. Les rapporten her. STL er en viktig høringsinstans når regjeringen sender ut lovforslag som berører tros- og livssynsfeltet.

Kriterier for prisen

STLs dialogprisen deles annenhvert år ut til en person eller organisasjon/institusjon som over tid har utmerket seg ved å arbeide for økt forståelse og respekt mellom ulike tro- og livssynssamfunn i Norge og som gjennom dette arbeid har bidratt til å nedbryte fordommer og øke dialog, kontakt og samhandling mellom disse.

STLs råd – STLs medlemmer- nominerer kandidater og STLs styre beslutter hvem prisen skal tildeles. Prisen skal deles ut i forbindelse med arrangementet STLs årskonferanse, eventuelt STLs årsmøte

Tidligere prisvinnere

Dialogpilotene – 2020
Liv Mørland – 2015
Oddbjørn Leirvik – 2014
Inge Eidsvåg – 2013

Fotos

Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn

STL har en omfattende nettside med mye informasjon. Du finner den her: www.trooglivssyn.no

Se også deres Facebook-side