Drammen og omegn tros- og livssynsforum

Karikaturstrid

I februar 2006 var følgene av karikaturtegningene av profeten Muhammed tydelige også i Drammen. Prosten var medarrangør i et møte mellom lokale ledere for moskeen og kirken som ble gjennomført i «Det røde huset» ved bydelshuset på Fjell. Der møttes vi en søndag til måltid og samtale om situasjonen. Alle var opptatt av å kunne bidra til samtale og kontakt for å unngå unødige spenninger og problemer i kjølvannet av den internasjonale uroen som var skapt.

Ambisjonene var større enn bare å møtes denne ene gangen. Det var forberedt et dokument som beskrev hvordan en så for seg å følge opp kontakten mer regelmessig og forpliktende. Imam Ghulam Nabi og prost Astri Bjellebø Bayegan skrev under.

Det var første gang jeg møtte mine muslimske naboer og kolleger som helt nyansatt prest i Drammen. Jeg stilte i presteskjorte direkte fra gudstjenesten, og framsto nok som relativt positiv og imøtekommende. Det hadde vært en årelang strid om etableringen av en moske ikke langt fra kirken. Naboer og politikere hadde signalisert stor uro og tvil om dette ville være tjenlig for nabolaget. Da jeg uttrykte min velvilje og forventning til at moskeen skulle bygges, ble det lagt merke til.

Senere gikk uker og måneder uten at jeg hadde tid eller overskudd til å jobbe videre med relasjonen til moskeen. Som fersk prest var det mer enn nok å bli kjent med av arbeid, mennesker og planer i Fjell menighet. Ikke minst var det viktig for meg å finne ut hva slags menighet dette var. Store problemer i ledelsen av menigheten år tidligere, hadde truet med å rive i stykker en aktiv og offensiv kirke. Nå var faktisk spørsmålet om menigheten i det hele tatt var liv laga.

Studietur til Leicester

Fungerende prost, Per Arne Faye foreslo at vi skulle se til Holmlia menighet der prest Hans Erik Raustøl hadde etablert en samtalegruppe med muslimske menn. Var det inspirasjon å hente derfra? Hans Erik kom til Fjell i forbindelse med prostevisitas høsten 2006 og sådde med det noen frø om hva en kirke i et flerreligiøst nabolag kan være. Da han senere startet prosjektet Religionsmøte og menigheten (ROM) og inviterte til en studietur til Leicester mars 2007, ble det nøkkelen til at dialogarbeidet i Fjell fikk mer solid forankring og slo røtter.

STL-seminar

Jonas Muhammad var en av to representanter fra moskeen som hadde vært på seminar med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). De tok kontakt for å etablere et lokalt dialogforum i Drammen. Inspirert av opplevelsene i Leicester, gikk jeg aktivt inn i samarbeid med dem for å etablere et dialogforum i Drammen. Jeg insisterte på at vi måtte ha et bredere grunnlag enn bare den pakistanske moskeen og kirken på Fjell. Vi utvidet arbeidsgruppen og planla en etablering på høsten 2007. Heldigvis fikk vi Suleman Nagdi og Shanthikumar Hettiarachchi fra St Phillip´s Centre til å komme. Like viktig var det at ordfører Tore Opdal Hansen satte av tid til å være sammen med oss i seminaret vi arrangerte i Fjell kirke i september.

Folkemøtet på Papirbredden dagen etter seminaret ble en suksess og vi kunne undertegne en intensjonserklæring om etablering av en dialogforum. Arbeidsgruppen ble formelt utpekt til å fortsette arbeidet fram mot en formell stiftelse som skjedde 8. mai 2008.

Alle dokumenter finnes tilgjengelig på www.dotl.no og det er spennende å lese om prosessen fram mot etablering. Vi hadde nok ikke forventet å få så sterk motbør. Representanter fra både Den norske kirke og Human-Etisk Forbund mente det ikke var lurt å etablere et formelt forum. En ble likevel enig om formålsparagraf og DOTL var et faktum.

En kort presentasjon

Nåværende styreformann er Martin Vestøl. Koordinator er Ingeborg Altern Vedal.

Fotos

Oppdatert informasjon

DOTL har en god og omfattende nettside. Se www.dotl.no